Vanzelfsprekend zal DreamChild er alles aan doen om u optimaal van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het misschien toch gebeuren dat u niet tevreden bent, dat u een klacht heeft. Hiervoor is deze DreamChild Klachtenprocedure.
De klachtenprocedure is van toepassing op de opleiding Gezins- en KinderCoach en de bijscholingstrainingen. Een deelnemer, opdrachtgever, of een vertegenwoordiger, kan gebruik maken van deze klachtenprocedure.

Informele Klachtenprocedure

DreamChild streeft naar een open communicatie, waarbij we in eerste instantie met persoonlijke aandacht, informeel zoeken naar een interne oplossing. De deelnemer kan hiervoor in een persoonlijk gesprek, per telefoon, of per mail een klacht bij de betreffende OpleidingsCoachindienen. Indien nodig zal de OpleidingsCoach de deelnemer doorverwijzen naar de trainer van de opleiding.
Wanneer dit tot onvoldoende resultaat heeft geleid voor de deelnemer, kan de deelnemer de formele klachtenprocedure starten.

Formele Klachtenprocedure

1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij DreamChild Opleidingen. Onder tijdig wordt verstaan binnen een termijn van vier weken, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.
De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de deelnemer. De klacht dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te worden en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken. Tevens dient de deelnemer de locatie van de opleiding en de naam van de docent te vermelden.

2. Indienen van een klacht
DreamChild neemt alleen schriftelijke ingediende klachten in behandeling. Klachten dienen aangetekend verstuurd te worden, naar het volgende adres:
DreamChild Opleidingen
T.a.v. Sylvia Leegwater
Lindenlaan 1
1521 VH Wormerveer

3. Privacy
Een klacht zal door DreamChild altijd vertrouwelijk worden behandeld. Een klacht wordt twee jaar lang bewaard.

4. Bevestiging van ontvangst, eerste voortgang
DreamChild zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager.

5. Verantwoordelijkheid afhandeling van de klacht
De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van Sylvia Leegwater, eigenaar van DreamChild.

6. Onderzoek en besluit
DreamChild verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht het onderzoek af te ronden en de uitkomst hiervan, samen met een genomen besluit met eventuele vervolgacties, schriftelijk te communiceren aan de cursist. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal bij deze bevestiging een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

7. Beroepsmogelijkheid
In het geval dat de cursist het niet eens is met de uitslag van het onderzoek, wordt door DreamChild een externe mediator ingeschakeld. De uitspraak van deze onafhankelijke mediator is vervolgens bindend voor DreamChild. Eventuele consequenties worden door DreamChild zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
De gegevens van deze mediator zijn:

Van GijsselMediation
Harmoniehof 21
1507 TX Zaandam
www.zaanstadmediation.nl